• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Klagomålshantering

Konstruktiv kritik gör oss bättre!

Friskolan Lyftet arbetar ständigt med att förbättra verksamheten. 
​​​​​​​
Att elever och vårdnadshavare framför sina klagomål gör det möjligt för Friskolan Lyftet att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med de lagar och förordningar som gäller i skolan.
Den bästa grunden för motivation och en god utbildning är nöjda elever och vårdnadshavare.

Alla elever har möjlighet att lämna synpunkter eller liknande i "Lyftetlådan" som finns på skolan. Där väljer du själv om du vill framföra dina synpunkter anonymt eller inte.

Kontakt

För frågor och ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta Friskolan Lyftet.

​​​​​​​Mail: info@friskolanlyftet.se
Telefon: 026-455 90 00

Lag för klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det ska vara tydligt för elever och vårdnadshavare hur de ska gå tillväga för att framföra samt få respons på eventuella klagomål gällande undervisningen och skolans övriga verksamhet. 

Hantering av klagomål

Vid klagomål på utbildningen eller skolan ska dessa framföras till skolan eller till Skolinspektionen enligt följande ordning:
1. Klasslärare/ämneslärare
2. Rektor
3. Huvudman 
4. Skolinspektionen 

Skriftligen
Friskolan Lyftet
Vinddraget 20 B
802 77 Gävle

Via e-post
Klasslärare/ämneslärare
fornamn.efternamn@friskolanlyftet.se
Rektor                                                          
carlos.santis@friskolanlyftet.se
Huvudman                                                      
carlos.santis@friskolanlyftet.se
Skolinspektionen                                             
skolinspektionen@skolinspektionen.se                                   

När ett klagomål kommit skolan till känna ska eleven eller vårdnadshavaren snarast kontaktas med ett svar på klagomålet eller för fortsatt utredning av klagomålet.
Om en elev framfört allvarliga klagomål kontaktas vårdnadshavaren för kännedom om detta.
Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med svaret ska de kontakta skolan eller Skolinspektionen enligt ovanstående rutiner.

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet som granskar landets skolor och fritidshem. Det är huvudmannen för skolan som har ansvar för skolans resultat och kvalitet. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns i lagstiftningen.
Myndighetens mål är en god utbildning i en trygg miljö.

Elever och vårdnadshavare kan anmäla missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem. Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra. Läs mer.