• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Fritidshem

Ansökan

Du ansöker om plats för ditt barn vid Friskolan Lyftets fritidshem via blanketten Ansökan till Fritidshem.

Avgift

Skolbarnomsorgen är avgiftsbelagd och avgiften beräknas på en procentuell andel av hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst för året. Friskolan Lyftet följer Gävle kommuns regler. Den avgiftsgrundande inkomsten uppges på blanketten Inkomstförfrågan för skolbarnsomsorg.

Öppet efter behov

Det är vårdnadshavarens sysselsättning som ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshem. Vårdnadshavare är skyldig att redovisa sin sysselsättning till skolan genom inlämnande av intyg/schema samt ifyllnad av blanketten Fritidstider.

Lovomsorg

Barn med omsorgsbehov till följd av vårdnadshavares sysselsättning ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshem. Detta gäller även under helgfria dagar då skolan håller stängt för lov.
För att barn med omsorgsbehov ska få nyttja Friskolan Lyftets Fritidshem under skollovsdagar ska blanketten 
​​​​​​​Anmälan om lovomsorg lämnas in senast 14 dagar innan lovomsorg önskas, om inget annat anges på blanketten. Observera att en anmälan om lovomsorg är bindande.

Kontakt

För frågor och ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta Friskolan Lyftet.

Fritidsansvarig
Johan Bentzer
​​​​​​​johan.bentzer@friskolanlyfet.se

Skolbarnomsorg för tid utanför skoldagen

Friskolan Lyftets Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever i Förskoleklass till och med årskurs 3. 
Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan med skolbarnomsorg, före och efter skoldagen samt under skollovsdagar. 

Skolbarnomsorg riktas till elever där vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett behov av omsorg för tid utanför skoldagen.
​​​​​​​
Friskolan Lyftets Fritidshem erbjuder elever med omsorgsbehov en meningsfull fritid, omsorg, utveckling och lärande samt främjande av allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids i ur och skur

Fritids är utomhus varje dag, därför är kläder efter väder är ett måste. 

Ansökan

Ansökan om plats vid Friskolan Lyftets Fritidshem görs via blanketten
Ansökan till Fritidshem.

Förskoleklass till årskurs 3

Friskolan Lyftets Fritidshem vänder sig främst till elever i Förskoleklass till och med årskurs 3. Önskas Fritids på Friskolan Lyftet även i årskurs 4, vänligen kontakta Friskolan Lyftets rektor.

Fritidsklubb Helges

Från årskurs 4 (10-13 år) finns Helges fritidsklubb i Andersbergs centrum. Läs mer.
Fritidsklubb handhas helt av Gävle kommun och ansökan om plats på Helges fritidsklubb görs via särskild blankett. Information om fritidsklubb och ansökningsblankett finner du på Gävle kommuns hemsida.  

Öppet efter behov

Barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar får nyttja sin plats för omsorgsbehov som finns med anledning av föräldrarnas arbete eller studier inklusive restid. Detta innebär att barnen är lediga när föräldrarna är lediga.

Det är vårdnadshavarens arbetstid/studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshem. Vårdnadshavare är skyldig att redovisa sin arbetstid/studietid till skolan via blanketten Fritidstider samt inlämnande av schema över arbetstid/studietid.  Vid ändring skall detta meddelas i god tid.

Barn till föräldrar som är arbetssökande får nyttja sin plats från kl. 9.00 till och med kl. 14.00 varje dag. Arbetssökande styrks med intyg från Arbetsförmedlingen.

Barn till föräldrar som är sjukskrivna eller uppbär havandeskapspenning får nyttja sin plats från kl. 9.00 till och med kl. 14.00 varje dag. Sjukskrivning styrks med intyg från Försäkringskassan.

När barn som har en plats på fritidshem får syskon kan de ha kvar sin plats 1 månad efter syskons födelse, sedan upphör platsen. Placeringen får börja igen då syskonet har fått en plats på förskola/familjedaghem. Ny ansökan om plats i Fritidshem måste då göras.

Lovomsorg

Barn med omsorgsbehov till följd av vårdnadshavares sysselsättning ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshem. Detta gäller även under helgfria dagar då skolan håller stängt för lov.
För att barn med omsorgsbehov skall få nyttja Friskolan Lyftets Fritidshem under skollovsdagar ska blanketten Anmälan om lovomsorg lämnas in senast 14 dagar innan lovomsorg önskas. Observera att en anmälan om lovomsorg är bindande.

Om en anmälan om lovomsorg inte görs utgår Friskolan Lyftet från att ditt barn inte är i behov av lovomsorg. Detta innebär att ett oanmält barn nekas inträde till Fritids.

Stängt

Fritidshemmet håller stängt under helgdagar, så kallade röda dagar.
Lärare i förskoleklass och fritidshem har rätt till fyra planeringsdagar per år.
Under dessa dagar håller verksamheten stängt. Vårdnadshavare informeras minst 1 månad i förväg.
​​​​​​​

Avgift

Skolbarnomsorgen är avgiftsbelagd och avgiften beräknas på en procentuell andel av hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst för året: ​​​​​​​
(Friskolan Lyftet följer Gävle kommuns regler från 1 januari 2018) 

Barn 1 (det yngsta barnet) 
2 % av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 922 kronor/månad.

Barn 2 
1 % av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 461 kronor/månad.

Barn 3 
1 % av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 461 kronor/månad.

Det är den vårdnadshavare som barnet är folkbokförd hos som är betalningsansvarig. 

Avgift för skolbarnomsorg tas ut från och med placeringens startdatum. 

Avgiften gäller innevarande månad och ska vara skolan tillhanda senast den sista vardagen i månaden.

Vid två obetalda månadsavgifter sägs fritidsplatsen upp med omedelbar verkan. Avstängningen kvarstår till dess vårdnadshavaren reglerat skulden eller upprättat överenskommelse om avbetalning. Om eleven fortfarande är i behov av skolbarnomsorg efter förlorad omsorgsplats krävs ny ansökan till Friskolan Lyftets Fritidshem.
​​​​​​​

Inkomstförfrågan för rätt avgift

Avgiftsgrundande inkomst utgörs av lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Du uppger din inkomst på blanketten Inkomstförfrågan för skolbarnomsorg. Det är av yttersta vikt att skolan får in denna blankett för att rätt avgift ska debiteras.
Om inkomstuppgift inte lämnats och detta medfört för låg avgift har skolan rätt att efterdebitera för högst 12 månader.
Om inkomstuppgift inte lämnas efter begäran från skolan tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. För gifta och sammanboende räknas bådas bruttoinkomster som avgiftsgrundande oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte sammanbor beräknas avgiften på inkomsten för det hushåll där barnet är folkbokfört. Avgiften påverkas av antalet barn i hushållet som är placerade i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem.

När hushållets avgiftsgrundande inkomst ändras eller när familjens sammansättning ändras ska ny inkomstuppgift omgående lämnas till skolan.
Ny avgift tillämpas från och med nästa debiteringstillfälle.

Hushållets inkomstuppgifter lämnas till skolan via blanketten 
Inkomstförfrågan för skolbarnomsorg.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för fritidshem är 2 månader och räknas från den dag då uppsägningen ankommer till Friskolan Lyftet. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Detta gäller även vid övergång till fritidsklubb.

Om uppsägning av fritidshemsplats avser perioden juni- augusti befrias vårdnadshavare inte från betalningsansvar om barnet återkommer till skolbarnsomsorg före 1 oktober samma år. Det innebär att vårdnadshavare inte kan säga upp fritidshemsplatsen endast över sommarlovet.

Uppsägning sker via blanketten Uppsägning av plats.