• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Ledighetsansökan

Skriv ut och fyll i dokumentet till vänster och lämna in det till elevens klasslärare.
Läs information nedan vilka skyldigheter och förpliktelser eleven har och var medveten om att en ansökan är individuell och kan bli nekad.

Skolans policy

Friskolan Lyftet anser att frånvaro leder till kunskapsluckor och stress. Skolan ser en direkt koppling mellan frånvaro och studieresultat. Av den anledningen anser skolan att ledighet ska beviljas restriktivt.
Skolåret är planerat med kortare och längre lov för att eleverna ska orka med skolarbetet och få möjlighet till vila. Det är angeläget att semester och nöjesresor förläggs till sådan lovtid.

Läsa in skolarbete 

Elev som beviljas ledighet ska läsa in de kursavsnitt som behandlas i skolan under ledigheten.
​​​​​​​Elev och vårdnadshavare ansvarar, med stöd av undervisande lärare, för detta.  ​​​​​​​

Ansökningsblankett

För att ansöka om ledighet för elev skriver ni ut och fyller i blanketten Ansökan om ledighet för elev 
Blanketten lämnas in till klassläraren i god tid innan ledigheten.  

Kontakt

För frågor och ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta Friskolan Lyftet.

Närvaroplikt 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Detta för att det krävs närvaro på lektionerna för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och nå studiemålen.
För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan, enligt 7 kap. 18§ skollagen, beviljas ledighet. 

Bestämmelser

Vad som utgör en enskild angelägenhet anges inte i bestämmelserna.
I förarbetena ges som exempel att det skulle kunna vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider som till exempel Ramadan och Eid.
Exemplifieringarna i förarbetena anger ledighet vid enstaka tillfällen, dvs. en ledighet för enskild angelägenhet som avser en kortare eller längre ledighet men som är avgränsad i tid.
Där ges ingen antydan om att det skulle kunna handla om en ”systematisk” ledighet som sträcker sig över en hel termin eller ett helt läsår.
Det finns inget utrymme för att generellt medge att t.ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet, som t.ex. olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet.
En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.

En samlad bedömning

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.
Omständigheter som kan ligga till grund är: 
 • Frånvarons längd
 • Elevens studiesituation 
 • Möjligheterna för eleven att bli godkänd i sina ämnen 
 • Möjligheter för eleven att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen 
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven 
 • Elevens tidigare frånvaro

​​​​​​​Läkarbesök

När det gäller besök till läkare/tandläkare är det önskvärt att dessa i möjligaste mån förläggs utanför skoltid.

Maximalt 10 skoldagar per läsår

Klassläraren har rätt att fatta beslut om ledigheter upp till högst 10 skoldagar per läsår. 

Längre ledighet om synnerliga skäl 

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet än 10 skoldagar per läsår beviljas.
Termen synnerliga skäl innebär att skolan ska vara restriktiv när det gäller att bevilja ledighet under längre tid än 10 skoldagar per läsår.
Det är rektor som beviljar ledighet utöver 10 skoldagar per läsår.
Rektor ska då beakta elevens inlärningssituation och hur angelägen ledigheten är.
Rektor har att ta hänsyn till om det finns synnerliga skäl för ledigheten.
Vidare görs en bedömning av elevens skolsituation och möjligheterna för eleven att tillgodogöra sig den undervisningstid som eleven förlorar under ledigheten.